Home » 2012 » December » 3 » thiết kế Website
1:07 AM
thiết kế Website
 MÀU SẮC

Bảng mã màu dùng trong thiết kế website

Tuonglaiso.com chia sẻ cho các bạn bảng mã màu dùng trong thiết kế website. để có một website đẹp và giữ chân được người dùng thì việc sử dụng màu sắc trong thiết kế website sao cho hài hòa dễ nhìn là rất quan trọng. bạn có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn lựa chọn màu sắc dùng trong thiết kế website.

Bảng màu theo mã HEX:

FFF EEEEEE 999 888 777 666 555 444 333 222 111 000 FFCC00 FF9900 FF6600 FF3300
99CC00 AAAAAA BBBBBB CCCCCC DDDDDD CC9900 FFCC33 FFCC66 FF9966 FF6633 AA3300 BB3300 CC3300 DD3300 EE3300 CC0033
CCFF00 CCFF33 333300 666600 999900 CCCC00 FFFF00 CC9933 CC6633 330000 660000 990000 CC0000 FF0000 FF3366 FF0033
99FF00 CCFF66 99CC33 666633 999933 CCCC33 FFFF33 996600 993300 663333 993333 CC3333 FF3333 CC3366 FF6699 FF0066
66FF00 99FF66 66CC33 669900 999966 CCCC66 FFFF66 996633 663300 996666 CC6666 FF6666 990033 CC3399 FF66CC FF0099
33FF00 66FF33 339900 66CC00 99FF33 CCCC99 FFFF99 CC9966 CC6600 CC9999 FF9999 FF3399 CC0066 990066 FF33CC FF00CC
00CC00 33CC00 336600 669933 99CC66 CCFF99 FFFFCC FFCC99 FF9933 FFCCCC FF99CC CC6699 993366 660033 CC0099 330033
33CC33 66CC66 00FF00 33FF33 66FF66 99FF99 CCFFCC
CC99CC 996699 993399 990099 663366 660066
006600 336633 009900 339933 669966 99CC99
FFCCFF FF99FF FF66FF FF33FF FF00FF CC66CC CC33CC
003300 00CC33 006633 339966 66CC99 99FFCC CCFFFF 3399FF 99CCFF CCCCFF CC99FF 9966CC 663399 330066 9900CC CC00CC
00FF33 33FF66 009933 00CC66 33FF99 99FFFF 99CCCC 0066CC 6699CC 9999FF 9999CC 9933FF 6600CC 660099 CC33FF CC00FF
00FF66 66FF99 33CC66 009966 66FFFF 66CCCC 669999 003366 336699 6666FF 6666CC 666699 330099 9933CC CC66FF 9900FF
00FF99 66FFCC 33CC99 33FFFF 33CCCC 339999 336666 006699 003399 3333FF 3333CC 333399 333366 6633CC 9966FF 6600FF
00FFCC 33FFCC 00FFFF 00CCCC 009999 006666 003333 3399CC 3366CC 0000FF 0000CC 000099 000066 000033 6633FF 3300FF
00AA99 00BB99 00CC99 00CCFF 0099FF 0099CC 33CCFF 66CCFF 6699FF 3366FF 0033CC 0033FF 0066FF 3300AA 3300BB 3300CC

 

Bảng màu theo mã RGB:

255,
255,
255
204,
204,
204
153,
153,
153
102,
102,
102
51,
51,
51
0,
0,
0

153,
204,
0

255,
204,
0
204,
153,
0
255,
204,
51
255,
204,
102
255,
153,
0
255,
153,
102
255,
102,
51
255,
102,
0
204,
51,
0
255,
51,
0

204,
0,
51
204,
255,
0
204,
255,
51
51,
51,
0
102,
102,
0
153,
153,
0
204,
204,
0
255,
255,
0
204,
153,
51
204,
102,
51
51,
0,
0
102,
0,
0
153,
0,
0
204,
0,
0
255,
0,
0
255,
51,
102
255,
0,
51
153,
255,
0
204,
255,
102
153,
204,
51
102,
102,
51
153,
153,
51
204,
204,
51
255,
255,
51
153,
102,
0
153,
51,
0
102,
51,
51
153,
51,
51
204,
51,
51
255,
51,
51
204,
51,
102
255,
102,
153
255,
0,
102
102,
255,
0
153,
255,
102
102,
204,
51
102,
153,
0
153,
153,
102
204,
204,
102
255,
255,
102
153,
102,
51
102,
51,
0
153,
102,
102
204,
102,
102
255,
102,
102
153,
0,
51
204,
51,
153
255,
102,
204
255,
0,
153
51,
255,
0
102,
255,
51
51,
153,
0
102,
204,
0
153,
255,
51
204,
204,
153
255,
255,
153
204,
153,
102
204,
102,
0
204,
153,
153
255,
153,
153
255,
51,
153
204,
0,
102
153,
0,
102
255,
51,
204
255,
0,
204
0,
204,
0
51,
204,
0
51,
102,
0
102,
153,
51
153,
204,
102
204,
255,
153
255,
255,
204
255,
204,
153
255,
153,
51
255,
204,
204
255,
153,
204
204,
102,
153
153,
51,
102
102,
0,
51
204,
0,
153
51,
0,
51
51,
204,
51
102,
204,
102
0,
255,
0
51,
255,
51
102,
255,
102
153,
255,
153
204,
255,
204

204,
153,
204
153,
102,
153
153,
51,
153
153,
0,
153
102,
51,
102
102,
0,
102
0,
102,
0
51,
102,
51
0,
153,
0
51,
153,
51
102,
153,
102
153,
204,
153

255,
204,
255
255,
153,
255
255,
102,
255
255,
51,
255
255,
0,
255
204,
102,
204
204,
51,
204
0,
51,
0
0,
204,
51
0,
102,
51
51,
153,
102
102,
204,
153
153,
255,
204
204,
255,
255
51,
153,
255
153,
204,
255
204,
204,
255
204,
153,
255
153,
102,
204
102,
51,
153
51,
0,
102
153,
0,
204
204,
0,
204
0,
255,
51
51,
255,
102
0,
153,
51
0,
204,
102
51,
255,
153
153,
255,
255
153,
204,
204
0,
102,
204
102,
153,
204
153,
153,
255
153,
153,
204
153,
51,
255
102,
0,
204
102,
0,
153
204,
51,
255
204,
0,
255
0,
255,
102
102,
255,
153
51,
204,
102
0,
153,
102
102,
255,
255
102,
204,
204
102,
153,
153
0,
51,
102
51,
102,
153
102,
102,
255
102,
102,
204
102,
102,
153
51,
0,
153
153,
51,
204
204,
102,
255
153,
0,
255
0,
255,
153
102,
255,
204
51,
204,
153
51,
255,
255
51,
204,
204
51,
153,
153
51,
102,
102
0,
102,
153
0,
51,
153
51,
51,
255
51,
51,
204
51,
51,
153
51,
51,
102
102,
51,
204
153,
102,
255
102,
0,
255
0,
255,
204
51,
255,
204
0,
255,
255
0,
204,
204
0,
153,
153
0,
102,
102
0,
51,
51
51,
153,
204
51,
102,
204
0,
0,
255
0,
0,
204
0,
0,
153
0,
0,
102
0,
0,
51
102,
51,
255
51,
0,
255
0,
204,
153

0,
153,
255
0,
153,
204
0,
204,
255
51,
204,
255
102,
204,
255
102,
153,
255
51,
102,
255
0,
102,
255
0,
51,
255
0,
51,
204

51,
0,
204

Views: 378 | Added by: bachlongvi | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:

Nếu bạn đang dự định về một việc liên quan đến biển quảng cáo và in ấn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn để công việc của bạn hợp lý nhất- về sự thẩm mỹ, giá thành, chất lượng sản phẩm...

- Hãy gọi : 0917.248.868- để có sự tư vấn tốt nhất

Chúng tôi luôn luôn đề cao ý tưởng của khách hàng, lấy ý tưởng của khách hàng làm nền móng để xây dựng chính công việc của Quý khách - trên cơ sở ứng dụng vật liệu... để tạo ra sản phẩm thẩm mỹ, chất lượng, giá thành...
- Với chúng tôi, luôn đề cao chữ Tín, sự Nhiệt tình

Nếu có điều gì không vừa ý - Quý khách hãy nói với chúng tôi để hoàn thiện mình.
- Mỗi ý kiến đóng góp của Quý khách là một lời động viên với chúng tôi - Trân trọng!

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO QART
Trụ sở : Số 35- ngõ 9/39 Đường Lương Định Của - Phường Kim Liên - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
VPGD: Số 916- Đường Minh Khai - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội.
MST   : 0106019515
Hình ảnh xem thêm